×

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - GUUD CZ (Dobrynet 6 s.r.o.)


Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím (dále „kupující“ nebo „spotřebitel“), jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Prodávajícím se ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek označuje Dobrynet6 s.r.o., Chovateľská 2D, 917 01 Trnava, 
IČO 53160371 (dále jen jako „prodávající“).

Kontaktní údaje prodávajícího:

info@guud.cz

 

Orgán dozoru:

Česká obchodní inspekce (ČOI), Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 44, Praha, adr@coi.cz

 

1           Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.1       Kupující může zboží vybírat prohlížením katalogu na webových stránkách prodávajícího (www.guud.cz). Objednávku lze vytvořit kdykoli, bez časového omezení.

1.2       Pro vytvoření objednávky je třeba aby kupující poskytl prodávajícímu následující údaje:

a)    Pokud kupující nakupuje jako spotřebitel, tzn. jako fyzická osoba, která nejedná při uzavírání smlouvy na dálku v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání, uvede při objednávce jméno příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

b)    Pokud kupující nakupuje v souvislosti s podnikatelskou nebo obchodní činností, uvede kromě výše uvedeného i obchodní jméno společnosti, IČ, DIČ a místo podnikání nebo sídlo společnosti.

1.3       Odesláním objednávky je objednávka evidovaná v objednávkovém systému prodávajícího a na e-mailovou adresu kupujícího systém obratem automaticky odešle potvrzení o přijetí objednávky. Na kupujícím uvedenou e-mailovou adresu bude zaslán souhrn objednávky a další případné informace ohledně objednávky.

1.4       Doručení potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího neznamená uzavření kupní smlouvy. Po doručení potvrzení o přijetí objednávky dochází k ověření dostupnosti zboží ze strany prodávajícího a kupní smlouva je uzavřena až závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailového potvrzení, že bylo zboží expedováno, resp. že je připraven k vyzvednutí.

1.5       Prodávající je povinen vyřídit objednávku a dodat kupujícímu zboží ve lhůtě nejpozději do 30 dnů. Zboží je obvykle expedováno do 3 pracovních dnů. Dodání zboží se uskutečňuje prostřednictvím kurýrní společnosti během pracovních dnů, v době od 8:30 – 16:30. O přesném termínu expedice zboží bude kupující informován e-mailem nebo telefonicky.

1.6       Prodávající oznamuje kupujícímu, že v souladu s ust. § 15 odst. 1 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ při zpracování osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny třetím stranám, resp. okruhu příjemců uvedeným v bodě 5.4.

1.7       Při přebírání zboží bude kupujícímu doručen doklad o převzetí zboží, který je zároveň dokladem o úhradě objednávky v případě platby na dobírku. Daňový doklad s vyčíslením kupní ceny bude kupujícímu odeslán v den expedování zboží v digitální podobě prostřednictvím e-mailu. Zboží se považuje za převzaté kupujícím v okamžiku, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba převezme všechny části objednaného zboží nebo pokud:

a)    zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední

b)    dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

c)     zboží dodává opakovaně během vymezeného období, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží

2        Odstoupení od smlouvy

2.1       Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého ve smlouvě přerušil výrobu nebo provedl takové závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících ze smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo jestliže ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží sjednané ve smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím.

2.2       Kupující je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující má právo v rámci této lhůty zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu. Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo emailem na adrese iinfo@guud.cz způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy. Kupující může použít formulář pro odstoupení od smlouvy. Pokud se takto rozhodnete, zašlete nám spolu se zbožím Vámi podepsané písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy s uvedením Vašeho jména a příjmení, Vaší adresy, čísla objednávky, data objednání a čísla účtu pro finanční vypořádání.

2.3       Odstoupí-li kupující od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.

2.4       Zboží zašlete spolu s dokladem o koupi nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zpět na adresu Guud CZ, Chovatelská 2D, 917 01 Trnava, Slovensko. Kupující je odstoupením od smlouvy povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívané. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Po platném odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu veškeré platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Platby budou kupujícímu vráceny do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky.

2.5       V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použito a je poškozeno nebo neúplné nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. prodávající má právo požadovat od kupujícího proplacení snížení hodnoty zboží a kupující je o této skutečnosti vyrozuměn.

2.6       V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je používáno, poškozeno nebo neúplné, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve skutečné výši, náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulováno dle ceníku pro pozáruční servis zboží. Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu všeobecných obchodních podmínek prodávajícímu uhradit náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

2.7       Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušné zboží (spolu se všemi platbami, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků) ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušné zboží před tím, než mu bylo zboží od kupujícího spolu s příslušenstvím včetně dokumentace a pod. doručený nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace a pod. zpět prodávajícímu.

2.8       Při odstoupení od smlouvy kupující nese přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Při odstoupení od smlouvy kupující nese přímé náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze přiměřeně vypočítat předem. Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen za které kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši od 50,- Kč do 5000,- Kč.

2.9       V případě, že kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností podle těchto Všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle těchto Všeobecných obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

2.10     Kupující (Spotřebitel) nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

a)    poskytnutí služby, pokud její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a došlo-li k úplnému poskytnutí služby,

b)    prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,

c)     prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

d)    prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

e)     prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

f)      prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

g)    poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, jestliže jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

3           Kupní cena

3.1       Kupní cena zboží bude vždy spotřebiteli potvrzena v souhrnu objednávky e-mailem. Kupující potvrzuje, že byl obeznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu.

3.2       Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny jako konečné. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud u konkrétního výrobku není uvedeno jinak. Běžná cena znamená cenu zboží, za kterou předmětné zboží nabízíme bez zohlednění celkových možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcí nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta cena, která lépe odráží cenovou hladinu daného výrobku v daném čase na trhu.

3.3       Záruční podmínky jsou upraveny reklamačním řádem.

4           Dodání zboží

4.1       Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou udáním nesprávné adresy kupujícího. Kupující je oprávněn důkladně zkontrolovat zboží, jakož i jeho obal, při jeho převzetí od přepravce/kurýra a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodový zápis), jehož správnost potvrdí dopravce.

4.2       Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoli před expedicí zboží a to prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. V případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci nebo z důvodu ukončení jeho výroby prodávající neprodleně informuje kupujícího o důvodu nedodání. Prodávající je povinen poskytnout možnost dodání náhradního zboží. Kupující má právo odmítnout možnost dodání náhradního zboží a odstoupit od objednávky uvedeného zboží. V případě úhrady kupní ceny nebo její části budou při zrušení objednávky finanční prostředky vráceny kupujícímu ve lhůtě 14 kalendářních dnů stejným způsobem, jaký použil kupující k úhradě při platbě za objednávku. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky.

4.3       Body 2.1 až 2.9 těchto všeobecných obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) zákona 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele.

 

5           Práva a povinnosti kupujícího

5.1       Kupující potvrzuje, že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu.

5.2       Kupující je povinen:

a)    převzít zakoupené nebo objednané zboží

b)    zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve sjednané lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží

c)     nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího

5.3       Pokud kupující není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Odpoví-li prodávající na žádost o nápravu zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.

5.4       Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Česká obchodní inspekce (ČOI), Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 44, Praha, adr@coi.cz, nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů; spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Kupující - spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online (dále jen jako „RSO“) k řešení svých sporů, v jazyce, kteří si zvolí. Kupující - spotřebitel může k alternativnímu řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupující - spotřebitel při předkládání podání platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující - spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.

6           Ochrana osobních údajů

6.1       Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu.

6.2       Kupující resp. dotyčná osoba (dále jako „kupující“ nebo „dotčená osoba“) poskytuje osobní údaje prodávajícímu dobrovolně za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy a další komunikace s ním. Bez jejich poskytnutí prodávající nemůže řádně plnit smlouvu s kupujícím, a proto ji nebude možné s kupujícím ani uzavřít. Účelem zpracování těchto osobních údajů je vystavení daňového dokladu, předsmluvní vztahy, identifikace kupujícího, potvrzení objednávky a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty, doručení zboží, registrace na internetovém obchodě www.guud.cz realizování marketingových aktivit, informací o novinkách a akciových nabídkách.

6.3       Prodávající zpracovává osobní údaje dotčených osob pro marketingové účely na základě jejich žádosti resp. souhlasu dotyčné osoby v souladu s § 11 ods. 1 zák. čj. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů. Dotčená osoba projeví svůj souhlas se zpracováním osobních údajů k tomuto účelu při objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu www.guud.cz, při registraci na internetovém obchodě www.guud.cz  nebo jiným vhodným způsobem. Dotčená osoba vyjadřuje svůj souhlas zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky nebo při registraci na internetovém obchodě www.guud.cz, aby prodávající zpracoval a uschovával její osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o novinkách a akciových nabídkách a zpracovával je ve svém informačním systému Marketing. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího

6.4       Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že ve smyslu ust. § 10 odst. 1 písm. 3 písm. b) zákona 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů bude prodávající jako provozovatel v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotčené osoby, jelikož zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné k plnění z kupní smlouvy, ve které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran. Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 písm. 1 zákona o ochraně osobních údajů, aby prodávající zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží a zpracovával je ve všech svých informačních systémech, týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízeném zboží. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí bezodkladně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

6.5       Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. 2 písm. c) ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výlučně pro účel uvedený v bodě 26 a) těchto všeobecných obchodních podmínek.

6.6       Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. 2 písm. e) ZnOOÚ zajistí, aby osobní údaje byly zpracovávány a využívány výlučně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny.

6.7       Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet.

6.8       Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat:

6.8.1      potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracovávány,

6.8.2      v obecně srozumitelné formě informace o zpracovávání osobních údajů v informačním systému v rozsahu:

6.8.3      identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, byl-li jmenován,

6.8.4      identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, nepostupuje-li prodávající při získávání osobních údajů podle § 8 ZnOOÚ,

6.8.5      účel zpracování osobních údajů,

6.8.6      seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů podle § 10 ods. 4 první věty ZnOOÚ a

6.8.7      doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího k zaručení jejích práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména: - poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; získává-li prodávající osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle § 11 ZnOOÚ, sdělí jí i čas platnosti souhlasu, a jestliže kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo zákona , prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a vyrozumí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,

6.9       třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuty, - okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,

6.10     formu zveřejnění, mají-li být osobní údaje zveřejněny,

6.11     třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční přenos osobních údajů,

6.12     Při vydání rozhodnutí podle odstavce 6.15 je kupující oprávněn seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací:

6.12.1    v obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal její osobní údaje ke zpracování, v obecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

6.12.2    opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

6.12.3    likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; jsou-li předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,

6.12.4    likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, došlo-li k porušení zákona

6.12.5    blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu kupujícího.

6.13     Právo kupujícího podle bodu 6.12.3 a 6.12.4 lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana kupujícího, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.

6.14     Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího namítat vůči

6.14.1    zpracování jejích osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat jejich likvidaci,

6.14.2    využívání titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo poskytování titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu.

6.14.3    Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odklad, má právo u prodávajícího kdykoli namítat vůči zpracování osobních údajů v případech podle § 10 odst. 1. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozeny; nebrání-li tomu zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jakmile to okolnosti dovolí.

6.14.4    Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odklad, dále má právo u prodávajícího kdykoli namítat a nepodrobit se rozhodnutí prodávajícího, které by mělo pro ni právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá výlučně na základě úkonů automatizovaného. zpracování jejích osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího ve lhůtě dle bodu 6.21. Kupující nemá toto právo pouze v případě, že to stanoví zvláštní zákon, v němž jsou upravena opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, nebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiná přiměřená opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího.

6.15     Pokud kupující uplatní své právo

6.15.1    písemně az obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se považuje za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem kupující doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání,

6.15.2    osobně ústní formou do protokolu, ze kterého musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis kupujícího; kopii zápisu je prodávající povinen předat kupujícímu,

6.15.3    u zprostředkovatele podle bodu 1 nebo 2 tohoto odstavce, je ten povinen tuto žádost nebo zápis odevzdat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

6.16     Kupující při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

6.17     Pokud Kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.

6.18     Pokud kupující nežije, její práva, která měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

6.19     Žádost kupujícího podle bodu 6.8, 6.12.1, 6.12.3 až 6.12.5, a bodu 6.14 až 6.15 vyřídí prodávající bezplatně.

6.20     Žádost kupujícího podle bodu 6.12 vyřídí prodávající bezplatně kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, se pořízením technických nosičů a s odesláním informace kupujícímu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

6.21     Prodávající je povinen písemně vyřídit žádost kupujícího podle odstavce 6.20 nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti

6.22     Omezení práv kupujícího podle bodu 6.20 prodávající bez zbytečného odkladu písemně oznámí kupujícímu a Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

6.23     Kupující po odeslání objednávky nebo registraci může v případě vyjádření souhlasu obdržet zprávy o nabídkách zboží, akcích a službách prodávajícího. Objednatel může zasílání kdykoli odvolat.

7           Závěrečná ustanovení

7.1       Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí.

7.2       Kupující souhlasí se zařazením do aktuálně probíhajících propagačních soutěží (dále jen jako „soutěž“). V případě výhry, výherce může výhru odmítnout.

7.3       Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku (v případě, že kupující nevystupuje jako spotřebitel). 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu ao změně a doplnění zákona č.j. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č. 1/2003 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Zákona č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

7.4       Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

7.5       Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných nákupních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny všeobecných obchodních podmínek. Platně uzavřená smlouva se však řídí všeobecnými obchodními podmínkami v době, kdy byla uzavřena. je splněna umístěním na internetové stránce www.guud.cz

7.6       Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § § 62 zák. čj. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracovávání osobních údajů za účelem zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. K zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o koupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.