×

Jak postupovat v případě, že Vám přepravce doručí poškozené zboží


Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která na první pohled vypadá jako poškozená – poškozený obal, nepřebírejte.

Pokud je zboží poškozeno, přestože byl obal neporušený, je třeba o této skutečnosti neprodleně informovat přepravce nebo naši společnost (prostřednictvím e-mailu: info@guud.cz
) v závislosti na druhu Vámi vybrané přepravy.

 

Reklamační řád

1. Obecná ustanovení a vymezení pojmů

1.1. Reklamační řád dle Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) se vztahuje na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“) .

1.2. „Prodávající“ je obchod Guud CZ, provozuje společnost Dobrynet 6 s.r.o.Chovateľská ulica 2D 917 01 Trnava IČO 53160371 DIČ 2121287223

1.3. „Kupující“ je:

-       spotřebitel (osoba, která nakupuje zboží pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti), 

-       fyzická a/nebo právnická osoba – podnikatel, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

Fyzické a právnické osoby – podnikatelé, berou na vědomí, že podmínky záruky mohou být odlišné od podmínek záruky pro spotřebitele a vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem jsou upraveny Obchodním zákoníkem.

 

2. Záruční podmínky

2.1. Pokud zboží vykazuje viditelné poškození nebo vady, tzn. zejména je-li zboží kupujícímu prodáno v poškozeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle rozhodnutí kupujícího.

2.2. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady, může kupující uplatnit nárok reklamaci.

2.3. Délka záruční doby pro kupující, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu článku 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů, bod 1.3., se řídí platnými ustanoveními Zákona, z čehož vyplývá trvání 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrní společností, odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zboží a k němu příslušející dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal). Rozhodující datum na lhůtu běhu reklamace je datum přijetí od pracovníka kurýrní společnosti nebo poštovního doručovatele. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá.

2.4. Délka záruční doby pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli ve smyslu článku 1. Obecná ustanovení a vymezení pojmů, bod 1.3., trvá 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrní společností, odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zboží a k němu příslušející dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal). Rozhodující datum na lhůtu běhu reklamace je datum přijetí od pracovníka kurýrní společnosti nebo poštovního doručovatele. Zboží zaslané na dobírku prodávající nepřebírá.

2.5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy, se smlouva od jejího vzniku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

2.6. V případě reklamace prodávající neodpovídá za ztrátu dat, respektive za škodu způsobenou ztrátou dat, která byla uložena v zařízení. Kupující si je povinen před reklamací data sám zálohovat.

 

3. Poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží

3.1. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel – kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající má povinnost vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Spotřebitel-kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit závadnou věc za nezávadnou, pokud to spotřebiteli - kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

3.2. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má spotřebitel - kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší spotřebiteli - kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, ale spotřebitel - kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad, věc řádně užívat. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má spotřebitel - kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

3.3. Prodávající poučil spotřebitele - kupujícího o jeho právech, která mu vyplývají z ust. § 622 občanského zákoníku a právech, které mu vyplývají z ust. § 623 Občanského zákoníku tak, že umístil tento reklamační řád na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a spotřebitel - kupující měl možnost si jej přečíst v době před odesláním objednávky.

 

4. Vyřízení reklamace

4.1. Reklamace se uplatňuje poštou na adrese:

Guud CZ – Reklamace
Chovatelská 2D
917 01 Trnava
Slovensko

Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad potvrzující koupi zboží (faktura) případně i vyplněný reklamační list.

4.2. V případě, že kupující využije svého práva a vyžaduje odstranění závady zboží opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav zboží určen jiný subjekt než prodejce, jehož místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u subjektu uvedeného v záručním listu.

4.3. V případě, že není možné uplatnit záruční opravu u jiného subjektu než u prodejce, zajistí záruční opravu prodejce. Prodejce v den přijetí reklamace vystaví kupujícímu doklad o přijetí reklamace zboží, ve kterém přesně označí vady zboží v souladu s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochraně spotřebitele. Po vyřízení reklamace prodejce informuje kupujícího formou dohodnutou s kupujícím.

4.4. Dále je kupující oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen v dokumentaci ke zboží, případně je sdělí prodávající na požádání kupujícího.

4.5. Reklamace včetně odstranění závady musí být vyřízeny bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

4.6. V situaci, kdy je zboží nutné zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, jedná kupující tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalu, který zboží dostatečně ochrání a vyhovuje nárokům na přepravu zboží. V případě přepravy křehkého zboží doporučujeme označit zásilku příslušnými symboly.

4.7. V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrní společností, odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku ak ní příslušející dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal). Rozhodující datum na lhůtu běhu reklamace je datum přijetí od pracovníka kurýrní společnosti nebo poštovního doručovatele.

4.8. Odpovědná osoba v plné míře odpovídá za sledování běhu lhůty pro reklamaci v souladu s příslušným ustanovením Zákona č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku a bezodkladné kontaktování zákazníka o vyřízení reklamace v zákonem určené lhůtě formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného dopisu.

4.9. Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem dohodnutým s kupujícím k převzetí opraveného zboží a reklamačního protokolu, resp. bude po vzájemné dohodě zboží spolu s reklamačním protokolem doručeno kupujícímu formou doporučené zásilky.

4.10 .Při jakékoliv návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných poruchách a formě jejich odstranění. Bez takového protokolu není návštěva servisního technika brána v úvahu.

4.11. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborné manipulaci se zbožím, tzn. zejména při porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku nějaké jsou a používání zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci.

 

5. Alternativní řešení sporů

5.1. V případě, že kupující - spotřebitel nebyl spokojen s vyřízením reklamace prodávajícím nebo když se kupující - spotřebitel obrátil na prodávajícího s žádostí o nápravu a nebyl spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má kupující – spotřebitel právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na takovou žádost odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má kupující – spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjektem alternativního řešení sporů je: Česká obchodní inspekce (ČOI), Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 44, Praha, adr@coi.cz

resp. jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů. Kupující – spotřebitel je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů na který se obrátí. Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

6. Závěrečná ustanovení

6.1. V případě jakékoli reklamace informuje kupující prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na nejvhodnější formě reklamačního postupu. Prodávající s přihlédnutím k povaze reklamace nabídne kupujícímu, aby jej navštívil servisní technik a opravu poruch zboží provedl na místě případné instalace, tzn. u kupujícího, nebo doporučí zboží dopravit do servisního střediska.

6.2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.9.2021. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

 

 

Reklamační oddělení

Guud CZ - Reklamace
provozuje Dobrynet 6 s.r.o.
Chovateľská ulica 2D

917 01 Trnava
Slovensko

e-mail: info@guud.cz

 

Záruka

• Záruční doba na zboží je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není stanovena jiná záruční doba pro konkrétní zboží a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou. Záruční doba 24 měsíců platí při prodeji zboží na soukromou potřebu [§ 620 ods. 1 občanského zákoníku]. Pokud kupující, není spotřebitel ve smyslu článku 1. Obecná ustanovení a vymezení pojmů, bod 1.3., záruční doba trvá 12 měsíců.

• Záruční doba běží od převzetí zboží.

• Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

• V případě výměny zboží za nové obdrží kupující doklad na kterém bude uvedeno vyměněné zboží. Případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží začíná běžet záruční doba ode dne převzetí nového zboží, avšak pouze na nové zboží.

• Všechny záruční opravy uplatněné právem jsou bezplatné.

• V případě reklamace neodpovídáme za ztrátu dat, respektive za škodu způsobenou ztrátou dat, která byla uložena v zařízení.

• Na dárky ke zboží nelze výše uvedené uplatnit.

 

 

Záruční list

• Pro uplatnění záruky postačuje daňový doklad – faktura nebo pokladní blok o koupi zboží. Spolu se zbožím Vám bude doručen i nevyplněný záruční list (není-li přiložen, slouží jako záruční list faktura, která vám bude zaslána na e-mail).

• V případě, že Vám byl se zbožím doručen i záruční list a přejete si jej potvrdit, rádi tak učiníme po předložení faktury o koupi zboží na našem e-shopu.

• Záruční list můžete poslat poštou - spolu s číslem své objednávky a kopií faktury - na adresu:

Guud CZ - Reklamace
Chovatelská 2D
917 01 Trnava
Slovensko

• Potvrzený záruční list zašleme zpět na vaši adresu, kterou jste uvedli v objednávce (pokud neuvedete jinou).

• Záruční listy při odesílání zboží nepotvrzujeme, protože zboží nerozbalujeme.